de  pl  uk  sw

 

Przepisy p. pożarowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690, Dział VI - bezpieczeństwo pożarowe/.

§ 212 Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części.

§ 213 Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków :

1. Trzech kondygnacji nadziemnych włącznie :
a) mieszkalnych ; jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
2. Wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej lub handlowej, także z częścią mieszkalną,
3. Wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe:

1. Wg § 271 rozporządzenia, odległość między zewnętrznymi ścianami budynków charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL czyli :

- budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej nie powinna być mniejsza niż 8 m.

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku ZL lub przekrycie dachu jednego z budynków ZL jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość dla w/w budynków powinna być zwiększona o 50% czyli do 12 m, a jeśli obie ściany zewnętrzne lub przekrycia dachów obu budynków są rozprzestrzeniające ogień - o 100% czyli do 16m.

3. Odległość budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień od granicy lasu nie powinna być mniejsza niż 16 m.